0 голосов
​Муносибатхои кишоварзи, мохият ва хусусиятхои он
Мезоиќтисод аз вожаи лотинї гирифта шуда, маънои «баъд», «пас аз ё худ баъд аз» ягон њодисаро ифода мекунад. Вай, равиш ва сирати зуњурии њодиса, мазмун ва моњияти муттавасит(миёна)-и зернизоми иќтисоди миллиро инъикос менамояд. Дар адабиёти кунунии иќтисодї ба сифати љанбањои муњимтарини
1 голосов
​Идоракунии навоварихо дар корхона
Менечменти навоварихо максади пайдо намудани роххои навтарини халли масъалахо, масалан, пеш бурдани ихтироъкорй ва чорй кардани он дар истехсолот, гузаронидани корхои илмй-тадкикотй ва тачрибавй-конструкторй (КИТТК), ба бозор баровардани махсулоти нав ва мавкеи устувор пайдо намудан дар бозорхои
0 голосов
​Технологияи амалй
Технологияи амалй мачмуи чараён ва амалиёт оиди ташаккули намуди муайяни арзиши истеъмолй аст, ки дар тачриба истифода мешавад. Ин намуди технологияро тасаввур кардан, тасвир намудан мумкин аст. Вазифахои технологияи амалкунанда вобаста ба шароити фаъолият тагйир меёбанд. Ба вазифахои асосии
0 голосов
Сохтори ташкили бонки тиҷоратӣ
Пеш аз он ки бобати ташкили бонки тиҷоратӣ сухан кунем, мо бояд ба худди мафҳуми бонк ва пайдоиши он каме равшанӣ андозем. Бонк – муассисаи махсус сохташудае мебошад, ки барои ҷалб намудани маблағ ва маблағи ҷамъшударо аз номи худаш бо шартҳои баргардандагӣ, фоизнокӣ ва муҳлатнокӣ равона месозад.
0 голосов
Тафриќасозии корхонахо ва меъёри онхо
Бояд тазаккур дод, ки дар тўли зиёда аз 70 соли мављудаи СССР, фаъолияти корхонањо тибќи низомнома (ќонун) дар бораи корхонањо ба роњ монда мешуд. Аз нук-таи назари сирати иќтисодию иљтимої, онњо њамчун звенои ибтидоии хољагии халќ, ба сифати воњиди њуќуќї сурат гирифта, аз љониби давлат тањсис ва
0 голосов
​Муносибатхои мехнати дар фирма
Мувофиќи ќонунгузорињо корхона барои риоя кардани манфиати љомеаву шањрвандон, ќонунњову њифзи муњити атроф, афзун гардондани боигарии корхонаю сарвати љамъият, баланд бардоштани самараи истењсолот ва оќилона истифода кардани захирањои мањдуди љомеа љавобгар мебошад. Масъулият ва љавобгарии корхона
1 голосов
​Фирма хамчун шахсияти хуќуќи
Хангоми гузариш ба иќтисоди бозорї таъсир ва бунёд гардидани бисёрукладї, масъалаи таъмин кардани њуќуќи соњибкорї, шароити танзими муносибатњои дохилї ва бурунмарзї, ташкили сохтори иќтисодї ва иљтимоии онњо ва тарзу услуби фаъолияти корхонањо дар низоми улуми иќтисод ба мадди аввал гузошта
0 голосов
​Принсипхои фаъолияти хочагидории фирма
Фаъолияти корхона, хоњ нохоњ бо принсипњои иќтисоди бо-зорї (интихоби озодонаи намуд ва шакли фаъолият, баробарњу-ќуќии субъектњои бозорї тибќи шаклњои гуногуни моликият, нархмуќарраркунии озод, худтанзимкунии фаъолияти хољагидо-рї, љавобгарии иќтисодї, худмаблаѓгузорї, худидоракунї,
0 голосов
​Вазифа ва омилхои муайянкунандаи фаъолияти фирма
Новобаста аз сирати мансубият ба ин ё он шакли моликият, њаљму меъёр, миќдори тавлиди неъматњову адои хизмат, њар як корхона барои иљрои вазифа ва маќсади муайян нигаронида мешавад. Фаъолияти корхона дар асоси чорчўбаи манфиат ва ангезаи хусусї (инфиродї) ќарор мегирад. Љавњари манфиатњои иќтисо-дї
0 голосов
​Фирма (корхона) хамчун мафхуми иќтисоди ва субъекти хочагидори
Шаклњои зуњур ва механизми фаъолияти фирма хеле њам мураккаб буда, мувофиќи банду басти рушди низоми иќтисодї ва гуногуншаклии моликият, њархела сурат мегирад. Одатан, ба фаъолияти истењсолї аксарияти субъектњои иќтисодї банд мебошанд. Ба фаъолияти соњибкорї (истењсолї) хољагињои хонадорї, ё ки бо
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 53 Вперед
© 2019 14UM.NET